Thông báo tổ chức dạy và học trong ngày Khai giảng năm học 2019 - 2020

Căn cứ thông báo số 1147/TB-ĐHTĐHN ngày 04/10/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHTĐHN về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020;

Nhà trường thông báo điều chỉnh lịch học trong buổi sáng ngày thứ 2, ngày 14/10/2019 như sau:

Sinh viên tham gia biểu diễn văn nghệ, sinh viên và Giảng viên được Khoa cử đi dự Lễ khai giảng và các lớp học tại cơ sở 1 có thời khóa biểu học tiết 1, 2 được nghỉ dạy và học tiết 1, 2 thứ 2 ngày 14/10/2019).

Giảng viên chủ động sắp xếp, bố trí thời gian dạy và học bù hoặc giao bài tập, yêu cầu học sinh, sinh viên tự học, tự nghiên cứu.

Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo và chỉ đạo tới giảng viên, học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.